Short Programme on Nonlinear Diffusion Equations and Nonlinear Elliptic Equations

Short Programme on Nonlinear Diffusion Equations and Nonlinear Elliptic Equations

Participant

Yanyan Li (Rutgers University)

Xujia Wang(Australia National University)

Zhong Xiao (Helsinki University, Finland)

Liu Hailiang (Iowa Stat. Univ., USA)

Wang Lihe( University of Iowa,USA)

Yisong Yang(New York University)

Wang Zhiqiang(Uhta State.University,USA)

Juncheng Wei (University of British Columbia

L.Marcello(City University of New York)

Gui Changfeng(UTSA)

Shusen Yan(University of New England,Australia)

Hua Chen

Huaiyu Jian

Shuangjie Peng

Feng Zhou

Zhongming Guo

Xinan Ma

Yujin Guo(Wuhan Institute of physics and Mathematics)

Kelei Wang(Wuhan University)

Peng Luo(Central China Normal University)

Jingang Xiong(Beijing Normal University)

Jie Wu(Tianjin University)

L.Caffarelli

Han Qing