National Conference on Algebraic Geometry 2017

National Conference on Algebraic Geometry 2017

Content

Date

Time

Speaker

7.3

(Monday)

 

08:00-09:30

(Registration)

Chair: Xiaotao Sun

09:30-10:30

Jun Li

10:45-11:45

Huailiang Zhang

Lunch (fourth floor of Wuke restaurant)

Chair: Shengli Tan

14:00-15:00

Rong Du

15:15-16:15

Yao Yuan

16:30-17:30

Wenfei Liu

7.4

(Tuesday)

Chair: Meng Chen

09:30-10:30

Chenyang Xu

10:45-11:45

Lei Zhang

Lunch (fourth floor of Wuke restaurant)

Chair: Jun Li

14:00-15:00

Zhiyuan Li

15:15-16:15

Qizheng Yin

16:30-17:30

Xun Yu

 

17:30-18:00

(Photograph)

18:00

(Dinner)

7.5

(Wednesday)

Chair: Weiping Li

08:30-09:30

Weizhe Zheng

09:45-10:45

Fei Xu

11:00-12:00

Fei Yu

Lunch (fourth floor of Wuke restaurant)

 

Free afternoon

7.6

(Thursday)

Chair: Chenyang Xu

09:30-10:30

Mao Sheng

10:45-11:45

Zhi Jiang

Lunch (fourth floor of Wuke restaurant)

Chair: Wenchuan Hu

13:30-14:00

Jingjun Han

14:10-14:40

Yong Hu

14:50-15:20

Yi Gu

15:40-16:10

Duo Li

16:20-16:50

Wenhao Ou

17:00-17:30

Jijian Song

7.7

(Friday)

Chair: Baohua Fu

09:30-10:30

Zheng Hua

10:45-11:45

Yifei Chen

Lunch (fourth floor of Wuke restaurant)

Departure