Singularity and Homogenization of PDE 2018

Singularity and Homogenization of PDE 2018

Participant

Juncheng Wei, University of British Columbia

Zhongwei Shen, University of Kentucky, Lexington

Changyou Wang, Purdue University

Fanghua Lin, Courant Institute of Mathematical Sciences

Liu Yong, 华北电力大学

Zheng Youquan, 天津大学

龚华均, 深圳大学

徐强, 北京大学